Powiat

Informacje ogólne
Gospodarka
Ekologia
Historia
Turystyka i agroturystyka
Kultura
Sport i rekreacja

Władze powiatu

Rada Powiatu
Zarząd Powiatu

Starostwo Powiatowe

Lokalizacja
Wydziały Starostwa
Formularze

Gminy Powiatu

Sokółka
Dąbrowa Białostocka
Janów
Korycin
Krynki
Kuźnica
Nowy Dwór
Sidra
Suchowola
Szudziałowo
Wydział Organizacyjny
kierownik wydziału: Sekretarz Powiatu - Anna Szydłowska

tel. 085 711 08 21

e-mail: sekretarz@sokolka-powiat.pl

Wydział zapewnia obsługę administracyjną Rady Powiatu i Komisji Rady; zapewnia organizację i funkcjonowanie Starostwa, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Zarządu, organizację przyjmowania obywateli w sprawie skarg i wniosków, Załatwianie spraw kadrowych i szkoleniowych pracowników.
 

Wydział Finansowy
kierownik wydziału: Skarbnik Powiatu - Maria Jurgiel

tel. 085 711 08 66

e-mail: skarbnik@sokolka-powiat.pl

Wydział prowadzi sprawy związane z opracowaniem budżetu Powiatu, zapewnia obsługę finansowo - księgową Starostwa, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.
 

Wydział Promocji i Rozwoju
kierownik wydziału: Cecylia Waszkiewicz

tel. 085 711 08 50

e-mail: promocja@sokolka-powiat.pl

Wydział opracowuje strategię rozwoju Powiatu, prowadzi powiatowe inwestycje, koordynuje współpracę zagraniczną oraz prowadzi sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej przez zagraniczne osoby prawne i fizyczne.
 

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich
kierownik wydziału: Lila Anna Micun

tel. 085 711 08 64

e-mail: zdrowie@sokolka-powiat.pl

Wydział realizuje działania dotyczące problematyki prawno - administracyjnej, obywateli, wojskowej, nadzór nad stowarzyszeniami oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej.

formularze ->
 

Wydział Architektury i Budownictwa
kierownik wydziału: Bernard Łuckiewicz

tel. 085 711 08 58

e-mail: architektura@sokolka-powiat.pl

Do podstawowych zadań Wydziału należy nadzór nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego. Zapewnia obsługę w zakresie: udzielania pozwoleń na budowę i rozbiórkę obiektów, użytkowanie i zmianę sposobu użytkowania obiektów oraz przyjmowanie zgłoszeń obiektów oddanych do użytku.

formularze ->
 

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
kierownik wydziału: Tadeusz Tumiel

tel. 085 711 08 59

e-mail: srodowisko@sokolka-powiat.pl

Zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego i gospodarki leśnej. Wydział wydaje: zezwolenia na szczególne korzystanie z wód, karty wędkarskie, koncesje na eksploatację kopalin, zajmuje się ochroną powietrza, prowadzi rejestr sprzętu pływającego.

formularze ->

OPŁATY SKARBOWE -->

Wykaz koncesji Starostwa Powiatowego w Sokółce na:
- POSZUKIWANIE I ROZPOZNANIE KOPALIN POSPOLITYCH
- WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻ
 

Wydział Komunikacji i Dróg
kierownik wydziału: Robert Rybiński
 

Prawa jazdy                - 085 711 08 32              (informacje dla interesantów)

Rejestracja pojazdów   - 085 711 08 70

e-mail: komunikacja@sokolka-powiat.pl

Załatwia sprawy związane z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, zezwoleniami na zarobkowy przewóz osób, oraz drogami powiatowymi, wydaje zezwolenia na prowadzenie ośrodków szkolenia kierowców i instruktorów, oraz zezwolenia na szczególny sposób korzystania z dróg powiatowych.

formularze ->
 

Wydział Geodezji, Katastru i Nieruchomości
kierownik wydziału: Geodeta Powiatowy: Janusz Kuderewski
tel: 085 711 08 44

Zajmuje się gospodarowaniem nieruchomościami Skarbu Państwa i powiatu, wywłaszczaniem nieruchomości, ochroną gruntów rolnych oraz realizacją zadań państwowej służby geodezyjnej i kartograficznej. Wydział prowadzi także ewidencję gruntów (wpisy i wyrysy gruntów).

W strukturze wydziału znajduje się: Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pok. 104, tel. 085 711 08 42
 

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

- Krystyna Czajkowska – pok. 68, tel. 085 711 08 46

e-mail: geodezja@sokolka-powiat.pl

formularze ->
 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu

kierownik wydziału: Katarzyna Nowak

tel. 085 711 08 31

e-mail: oswiata@sokolka-powiat.pl

Zajmuje się organizacją szkół ponadpodstawowych i specjalnych, powiatowych bibliotek publicznych, upowszechnianiem i organizacją kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz nadzorem nad stowarzyszeniami kultury fizycznej i związkami sportowymi.
 

Wydział Administracyjno - Gospodarczy

kierownik wydziału: Janusz Gudalewski

tel.  085 711 08 26

e-mail: ag@sokolka-powiat.pl

Zajmuje się administrowaniem, gospodarowaniem i zabezpieczaniem mienia Starostwa.
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Strona główna BIP:
www.bip.gov.pl

Związek Powiatów Polskich
Strona Główna

Jednostki organizacyjne

Wykaz szkół i placówek
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Zarząd Dróg
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Powiatowe służby, inspekcje i straże
Służba zdrowia
"Ziemia Sokólska"
 
 
 
Mapa serwisu
Archiwum
 

Przetargi

Komunikaty